brīvprātīgais darbs un labdarība
Maija grāfa svētki ir sociāls projekts, kas atbalsta brīvprātīgo darbu 
un bezmaksas dalību pasākumā bērniem no Latvijas bērnu namiem un nelabvēlīgās vides

2021.gadā uzsvars pasākuma rīkošanā tiek likts uz cilvēku fiziskās un garīgās veselības uzlabošanos un spēku atjaunošanu, tādēļ pasākums notiek jaunā formātā: 

brīvdabas taka ar karnevāla aktivitātēm!

FESTIVĀLA SOCIĀLIE MĒRĶI

Kopš 2012.gada Maija grāfa svētkus rīko sabiedriska organizācija "Kultūras biedrība Alternatīvā Realitāte", un festivāls "Maija Grāfa svētki"  īsteno savus sociālos mērķus - sabiedrības solidaritātes veicināšanu,  personības pašizaugsmes veicināšanu, brīvprātīga darba popularizēšanu un labdarību.   


Katru gadu festivālā piedalās bērni no Latvijas bērnu namiem un sociāli nelabvēlīgās vides, kuriem organizātori nodrošina bezmaksas dalību festivāla aktivitātēs, ēdināšanu un piemiņas dāvanas. 

Vairākus gadus esam sadarbojušies ar Latvijas bērnu bāreņu fondu, ar kuru palīdzību festivālu apmeklēja bērni no Latgales internāta pamatskolām. Katru gadu sadarbībā ar labdarības fondu "Believe in Yourself" festivālu apmeklē  Daugavpils bērnu nama Ņaujene"audzēkņi. Ka arī festivālu regulāri apmeklē Rīgas bernu namu "Imanta"un "Vita" bērni, bet vecakie bērnu namu audzēkņi palīdz festivāla organizēšanā kā brīvprātīgie palīgi.  

Organizātori savu iespēju robežās nodrosina šiem bērniem bezmaksas dalību turniros, atrakcijās, tērpu konkursā, un ēdināšanu pasākuma laikā. 

2019.gadā Naujienes" bērnu nama vecakās meitenes sagatavoja savu dejas priekšnesumu un uzstājās uz Maija grafa svētku skatuves. 


BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

Festivāls "Maija grafa svētki' jau 9 gadus eksistē kā sociālais brīvprātīgā darba projekts. To realizē aktīvie rīdzenieki kopā ar projekta organizātoriem - Kultūras biedrību "Alternatīvā Realitāte".

Festivāla organizēšanā un īstenošana piedalās gan Rīgas skolnieki, gan studenti, gan biznesmeņi, gan grāmatveši un šuvējas, gan menedžeri un mākslinieki - nevienlīdzīgie cilvēki, kuri atbalsta projekta mērķus un vēlas sniegt savu ieguldījumu sabiedrības un pilsētvides attīstībā kreatīvi un radoši.

Visi tie, kurus jūs, skatītāj, sastopat festivāla laukumā - lokāciju vadītāji, info-centru darbinieki, apsardze, pasākuma vadītāji, kārtības uzraugi un atbildīgie par atkritumu vākšanu -  šie ir cilvēki, kuri no 6 no rīta un līdz 2 naktī gatavo šo pasakumu priekš visiem - bezmaksas. Tikai tāpēc, ka tic gan projekta idejai, gan mums ka organizātoriem un vēlas to atbalstīt savu spēku robežās. 

Maija Grāfa svētki - if brīvprātīgā darba un solidaritātes festivāls, un mēs lepojamies ar to, ka katru gadu vairāk par 50 brīvprātīgiem palīgiem piedalās tā organizēšanā, lai radītu šo Viduslaiku pasaku. 

ATBALSTS MAIJA GRĀFA SVĒTKIEM

Kultūras projekts "Maija grāfa svētki" kops 2012.gada tiek organizēts brīvprātīgo entuziastu spekiem, kopā ar partneriem un projekta draugiem.  Bez šiem cilvēkiem svētki nebūtu notikuši.

Visus izdevumus festivala organizēšanai : skatuves noma, skaņas un gaismas aprīkojuma noma, muzikalās un autortiesību licences, pasākuma rekvizīts, atrakciju izgatavošana, balvas, diplomi, tērpi brīvprātīgajiem palīgiem, nodokļus un nodevas, bērnu dalība no bernu namiem, brivprātigo palīgu un bērnu ēdināšana, elektrība, reklāmas izdevumi - organizātori apmaksa paši, ziedojot savus līdzekļus un aicinot piebiedroties partnerus un draugus. 

Atbalstot so projektu, jūs palīdzat šos svētkus padarīt par īstiem kopīgiem Rīgas svētkiem un pilnveidot Rīgas tēlu ar krāšņu pasākumu, kas vieno laikmetus, kultūras un cilvēkus! 

Mūsu konts ziedojumiem un festivāla atbalstam:

Saņēmējs: Kultūras biedrība "Alternatīvā realitāte"

Reģ. No. 40008214937

konts: LV41UNLA0050021605602

banka: SEB BANKA

maksājuma pamatojums:ziedojums festivāla Maija grāfs atbalstam