ATBALSTAM BĒRNU IEKĻAUŠANU

NO LATVIAS BĒRNU NAMIEM, KRĪZES CENTRIEM UN BĒGĻU ĢIMENĒM

FESTIVĀLA SOCIĀLIE MĒRĶI

Kopš 2011.gada Maija grāfa svētkus rīko sabiedriska organizācija "Kultūras biedrība Alternatīvā Realitāte", un festivāls "Maija Grāfa svētki"  īsteno savus sociālos mērķus - sabiedrības solidaritātes veicināšanu,  personības pašizaugsmes veicināšanu, brīvprātīga darba popularizēšanu un labdarību.   


Katru gadu festivālā piedalās bērni no Latvijas bērnu namiem, krīzes centriem un sociāli nelabvēlīgās vides, kuriem organizātori nodrošina bezmaksas dalību festivāla aktivitātēs, ēdināšanu un piemiņas dāvanas, veicinot bērnu iekļaušanu aktīvajā dzīvē. Mēs ceram, ka dalība šādās aktivitātēs palīdz bērniem ieraudžit dzīves pozitīvus momentus un atklāt priekš sevis vairākas izaugsmes iespējas. 

Vairākus gadus esam sadarbojušies ar Latvijas bērnu bāreņu fondu, ar kuru palīdzību festivālu apmeklēja bērni no Latgales internāta pamatskolām. Katru gadu festivālu apmeklē  dažādu Latvijas bērnu namu audzēkņi. Ka arī festivālu regulāri apmeklē Rīgas bērnu namu "Imanta"un "Vita" bērni, kā arī bēgļu ģimeņu bērni, bet vecakie bērnu namu audzēkņi palīdz festivāla organizēšanā kā brīvprātīgie palīgi.  

Organizātori savu iespēju robežās nodrosina šiem bērniem bezmaksas dalību turniros, atrakcijās, tērpu konkursā, un ēdināšanu pasākuma laikā. 

"Naujienes" bērnu nama vecakās meitenes ir prezentējušas arī  savu dejas priekšnesumu un uzstājās uz Maija grafa svētku skatuves.  Mēs ceram, ka šāda daliba palīdzēs bērniem izvirzīt un sasniegt daudz augstākus dzives mērķus, nekā viņi spēj saredzēt ikdienā.


BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

Festivāls "Maija grafa svētki' jau 13 gadus eksistē kā sociālais brīvprātīgā darba projekts. To realizē aktīvie rīdzenieki kopā ar projekta organizātoriem - Kultūras biedrību "Alternatīvā Realitāte".

Festivāla organizēšanā un īstenošana piedalās gan Rīgas skolnieki, gan studenti, gan biznesmeņi, gan grāmatveši un šuvējas, gan menedžeri un mākslinieki - nevienlīdzīgie cilvēki, kuri atbalsta projekta mērķus un vēlas sniegt savu ieguldījumu sabiedrības un pilsētvides attīstībā kreatīvi un radoši.

Visi tie, kurus jūs, skatītāj, sastopat festivāla laukumā - lokāciju vadītāji, info-centru darbinieki, apsardze, pasākuma vadītāji, kārtības uzraugi un atbildīgie par atkritumu vākšanu -  šie ir cilvēki, kuri no 6 no rīta un līdz 2 naktī gatavo šo pasakumu priekš visiem - bezmaksas. Tikai tāpēc, ka tic gan projekta idejai, gan mums ka organizātoriem un vēlas to atbalstīt savu spēku robežās. 

Maija Grāfa svētki - if brīvprātīgā darba un solidaritātes festivāls, un mēs lepojamies ar to, ka katru gadu vairāk par 50 brīvprātīgiem palīgiem piedalās tā organizēšanā, lai radītu šo Viduslaiku pasaku. 

ATBALSTS MAIJA GRĀFA SVĒTKIEM

Kultūras projekts "Maija grāfa svētki" kops 2011.gada tiek organizēts brīvprātīgo entuziastu spekiem, kopā ar partneriem un projekta draugiem.  Bez šiem cilvēkiem svētki nebūtu notikuši.

Visus izdevumus festivala organizēšanai : skatuves noma, skaņas un gaismas aprīkojuma noma, muzikalās un autortiesību licences, pasākuma rekvizīts, atrakciju izgatavošana, balvas, diplomi, tērpi brīvprātīgajiem palīgiem, nodokļus un nodevas, bērnu dalība no bernu namiem, brivprātigo palīgu un bērnu ēdināšana, elektrība, reklāmas izdevumi - organizātori apmaksa paši, ziedojot savus līdzekļus un aicinot piebiedroties partnerus un draugus. 

Atbalstot so projektu, jūs palīdzat šos svētkus padarīt par īstiem kopīgiem Rīgas svētkiem un pilnveidot Rīgas tēlu ar krāšņu pasākumu, kas vieno laikmetus, kultūras un cilvēkus! 

Mūsu konts ziedojumiem un festivāla atbalstam:

  • Saņēmējs: Kultūras biedrība "Alternatīvā realitāte"
  • Reģ. No. 40008214937
  • konts: LV41UNLA0050021605602
  • banka: SEB BANKA

  • maksājuma pamatojums: ziedojums festivāla "Maija grāfa svētki" atbalstam